Regulamin świadczenia usług za pomocą sieci Internet 

usług oferowanych za pośrednictwem portalu www.zdrowiejjemy.pl

w brzmieniu ustalonym na dzień 01.01.0224 roku

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług dietetycznych za pomocą sieci Internet, których organizatorem jest Magdalena Węgrzyn prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia Dietetyczna Magdalena Węgrzyn”, NIP: 6831956307, REGON: 122540383 z/s w Staniątkach pod nr 610, 32-005 Niepołomice (Dalej także jako Sprzedawca).
 2. Oferty usług, o których mowa w punkcie 1, są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.zdrowiejjemy.pl. Właścicielem i administratorem tej strony jest Sprzedawca.
 3. Usługi odbywają się za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 4. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.zdrowiejjemy.pl, w którym Użytkownicy mogą na odległość dokonywać zamówienia usług oferowanych przez Sprzedawcę; Formularz – element serwisu, przy pomocy którego Użytkownik dookreśla takie elementy zamówienia, jak rodzaj usługi, dane zdrowotne pacjenta, jego życzenia odnośnie do usługi, świadczenia dodatkowe, dane do faktury, itp.;
 2. Konsument – osoba fizyczna, która nawiązuje współpracę w zakresie uzyskania porady dietetycznej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą. Jeżeli określony punkt Regulaminu stanowi tylko o Konsumencie, nie stosuje się tego punktu do Użytkowników niebędących Konsumentami;
 3. Użytkownik – podmiot, który dokonuje nabycia usługi w Serwisie, również wówczas, jeżeli nie jest on Konsumentem;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 5. Sprzedawca – Magdalena Węgrzyn prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia Dietetyczna Magdalena Węgrzyn”, NIP: 6831956307, REGON: 122540383 z/s w Staniątkach pod nr 610, 32-005 Niepołomice;
 6. Umowa – umowa świadczenia usług dietetycznych, która dochodzi do skutku po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika niezależnie od formy tych czynności.

§2 Warunki składania zamówień

 1. Warunkiem dokonania przez Użytkownika zamówienia usługi w Serwisie jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na portalu oraz udzielenie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych przynajmniej w minimalnym zakresie wskazanym na Serwisie.
 2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Serwisie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Sprzedawcy należności za plan dietetyczny/szkolenie/poradę dietetyczną (łącznie zwane usługą), w wysokości określonej w zamówieniu bądź ustaleniach stron.

§3 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych z włączoną obsługą Java Script oraz obsługą plików Cookies.
 2. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia złożonego zamówienia skutkuje zawarciem prawnie wiążącej i skutecznej Umowy, a w związku z tym konieczność jej realizacji.
 3. Użytkownik może składać zamówienia w serwisie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu, w którym Sprzedawca prowadzi prace serwisowe związane z serwisem. Użytkownik składa zamówienie poprzez wypełnienie Formularza, na którym wpisuje zakres i przedmiot zamawianej usługi. Płatność za wybraną usługę możliwa jest jedynie bezgotówkowo za pośrednictwem tradycyjnych przelewów na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej serwisu, Sprzedawca ma prawo rozwijać formy zapłaty poprzez dodawanie nowych form płatności elektronicznych.
 4. Zamówienie będzie skutecznie złożone przez Użytkownika zarówno poprzez przesłanie maila tradycyjną drogą jak i z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktu. Z chwilą złożenia zamówienia Użytkownik nie może dokonać już żadnych zmian w Formularzu.
 5. Wymiana korespondencji między Użytkownikiem a Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej. Koszt połączenia telefonicznego do Sprzedawcy jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie. Aktualny numer telefonu Sprzedawcy widnieje w serwisie.

§4 Ceny usług

 1. Ceny usług oferowanych przez Sprzedawcę na portalu podawane są w walucie PLN.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną za świadczone usługi jest jego cena podana po wypełnieniu Formularza jako suma zamówienia.
 3. Każda sprzedaż w serwisie potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem stosownie do wskazań Klienta.

§5 Forma płatności

Płatność za składane zamówienia w serwisie może nastąpić tylko przelewem on-line za pośrednictwem systemu bankowego lub gotówką za pokwitowaniem. Sprzedawca ma prawo rozwijać formy zapłaty poprzez dodawanie nowych form płatności elektronicznych, wówczas Sprzedawca poinformuje Użytkowników.

§6 Realizacja zamówień

 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma odpowiedź e-mail z serwisu stanowiącą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Użytkownik ma prawo odwołać złożone zamówienie lub dokonać jego zmiany w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, o ile zamówiona usługa nie odbędzie się przed tym terminem. Wprowadzanie zmian lub odwołanie zamówienia jest możliwe pod adresem poczty internetowej m.węgrzyn@zdrowiejjemy.pl Odwołanie zamówienia ma takie skutki jak odstąpienie od Umowy i zobowiązuje Sprzedawcę do zwrotu należności otrzymanej od Użytkownika w terminie najdalej 14 dni od daty odwołania zamówienia.

§7 Postanowienia szczególne względem Konsumentów

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie kwestie praw i obowiązków konsumentów regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawa stawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134). 
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.wegrzyn@zdrowiejjemy.pl, pod numerem telefonu udostępnionym w serwisie lub korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem: Reklamacja. 
 3. W zawiadomieniu o niezgodności usługi z Umową Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, opisać przyczynę niezgodności zamówionej usługi z Umową oraz określić żądanie zgodnie. Konsument może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny, zamiany usługi na inną bądź w sytuacjach określonych prawem odstąpić od Umowy. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, określającego kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania w terminie czternastu dni. W przypadku braku odpowiedzi uważa się, że Sprzedawca żądanie to uznał za uzasadnione. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeżeli zamówiona usługa została zrealizowana przed doręczeniem Sprzedawcy oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W razie braku odpowiedzi przyjmuje się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Konsumenta na piśmie lub innym trwałym nośniku danych.
 5. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu zawarcia Umowy) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu na: adres mailowy m.wegrzyn@zdrowiejjemy.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca zrealizował zamówioną przez Konsumenta usługę przed otrzymaniem od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 §8 Dane osobowe Użytkowników.

    1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Magdalena Węgrzyn prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia Dietetyczna Magdalena Węgrzyn”, NIP: 6831956307, REGON: 122540383 z/s w Staniątkach pod nr 610, 32-005 Niepołomice. 
    2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych Użytkownik może skontaktować się w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Staniątki 610, 32-005 Niepołomice oraz w formie mailowej pod adresem email: m.wegrzyn@zdrowiejjemy.pl@o2.pl 
    3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:
 1. w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie zawieranych umów, w skład których wchodzi kompleksowe doradztwo żywieniowe dostosowane do stanu zdrowia oraz stylu życia oraz zamierzeń Użytkoniwka (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu przesyłania do newslettera o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę;
 3. w celu przesyłania do Uzytkonika informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną, a także za pośrednictwem dedykowanych aplikacji specjalistycznych, do których dostęp Sprzedawca uzyskał w oparciu o umowy z dostawcami, przy czym czynności te będą realizowane na podstawie Użytkownika zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);
 4. w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług własnych lub podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika, przy wykorzystywaniu  profilowania polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w niezbędnym zakresie do oceny niektórych czynników osobowych, w tym osobistych preferencji i zainteresowań związanych ze świadczonymi przez nas usługami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i ma na celu kierowanie do Użytkownika takich informacji i ofert, które będą najlepiej odzwierciedlały Użytkownika zainteresowanie;
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu rozliczenia się z Użytkownikiem oraz z podmiotami władzy publicznej z wykonywanych na Użytkownika rzecz usług;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach analitycznych służących lepszemu doborowi usług odzwierciedlającemu potrzeby Użytkowników, ogólnej optymalizacji produktów i procesów obsługi Użytkowników, budowania wiedzy o Użytkownikach, analizy finansowej przedsiębiorstwa Sprzedawcy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    1. W każdej chwili przysługuje Użytkownikom prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, przetwarzanych w celach ust. 3 pkt 3-7 na podstawie uzasadnionego interesu. Po złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia przestaniemy przetwarzać jego dane w tych celach, z wyjątkiem sytuacji, w których będziemy władni wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Użytkownika interesów, praw i wolności związane w szczególności z koniecznością realizacji prawem nakazanych obowiązków lub w przypadku, w którym Użytkownika dane okażą się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    2. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji usług, świadczenie tych usług będzie niemożliwe do realizacji.
    3. Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać przez czas ograniczony, nie dłużej jednak niż:
 1. do czasu wycofania udzielonej zgody;
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo;
 3. do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu związanego z wykonywanymi usługami w przypadku danych osobowych przetwarzanych w wyniku zawarcia umowy lub złożenia zlecenia na wykonanie usług.
    1. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazywane partnerom Sprzedawcy, czyli podmiotom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w proces organizacji usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym.
    2. Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych, w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody,  
 5. żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przy uwzględnieniu ww. postanowień.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz do wysyłania do niego informacji handlowych, a także do świadczenia na jego rzecz usług. 

§9 Postanowienia końcowe

    1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
    2. W sprawach dotyczących Konsumentów a nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
    3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym www.zdrowiejjemy.pl. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu przez jego pobranie w formacie .pdf ze strony www.zdrowiejjemy.pl z zakładki Regulamin. Użytkownik ma prawo sporządzić wydruk Regulaminu.
    4. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
 1. zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego;
 2. zmiany form płatności;
 3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
    1. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na złożone i realizowane zamówienia Konsumenta. 
    2. Zamówienia przyjęte do realizacji podlegają Regulaminowi w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia.

Dane kontaktowe