Polityka prywatności Poradni Dietetycznej Zdrowiej Jemy

Klauzula informacyjna

Magdalena Węgrzyn prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia Dietetyczna Magdalena Węgrzyn”, NIP: 6831956307, REGON: 122540383 z/s w Staniątkach pod nr 610, 32-005 Niepołomice, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informuje że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Węgrzyn prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia Dietetyczna Magdalena Węgrzyn”, NIP: 6831956307, REGON: 122540383 z/s w Staniątkach pod nr 610, 32-005 Niepołomice.

 1. Kontakt. 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się w tradycyjnej formie pisemnej na adres naszej siedziby, tj. Staniątki 610, 32-005 Niepołomice oraz w formie mailowej pod adresem email: m.węgrzyn@zdrowiejjemy.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji usług dietetycznych na podstawie zawieranych umów, w skład których wchodzi kompleksowe doradztwo żywieniowe dostosowane do stanu zdrowia oraz stylu życia oraz zamierzeń Pacjenta (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu przesyłania do Państwa newslettera o ile wyrażą Państwo na to zgodę;
 3. w celu przesyłania do Państwa informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, przesyłanych na wskazany przez Państwa adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną, a także za pośrednictwem dedykowanych aplikacji specjalistycznych, do których dostęp Administrator uzyskał w oparciu o umowy z dostawcami, przy czym czynności te będą realizowane na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi niniejszej klauzuli;
 4. w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług własnych lub podmiotów współpracujących z Administratorem (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, przy wykorzystywaniu  profilowania polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w niezbędnym zakresie do oceny niektórych czynników osobowych, w tym osobistych preferencji i zainteresowań związanych ze świadczonymi przez nas usługami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i ma na celu kierowanie do Państwa takich informacji i ofert, które będą najlepiej odzwierciedlały Państwa zainteresowanie;
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu rozliczenia się z Państwem oraz z podmiotami władzy publicznej z wykonywanych na Państwa rzecz usług;
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach analitycznych służących lepszemu doborowi usług odzwierciedlającemu potrzeby Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi Klientów, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego i przesyłania newslettera, o którym mowa w pkt III ust. 2. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa bez zbędnej zwłoki zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celach pkt III ust. 3-7 przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Po złożeniu przez Państwa stosownego oświadczenia w formach przewidzianych w pkt II powyżej, przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, w których będziemy władni wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności związane w szczególności z koniecznością realizacji prawem nakazanych obowiązków lub w przypadku, w którym Państwa dane okażą się niezbędne do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji usług dietetycznych, o których mowa w pkt II ust. 1 świadczenie tych usług będzie niemożliwe do realizacji.
 1. Okres przechowywania danych. 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas ograniczony, nie dłużej jednak niż:

 1. do czasu wycofania udzielonej zgody;
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo;
 3. do momentu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu związanego z wykonywanymi usługami w przypadku danych osobowych przetwarzanych w wyniku zawarcia umowy lub złożenia zlecenia na wykonanie usług.
 1. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w proces organizacji usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym.

 1. VII.Państwa prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych, w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody,  
 5. żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przy uwzględnieniu ww. postanowień.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. VIII.Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz do wysyłania do Państwa informacji handlowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Magdalena Węgrzyn prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Poradnia Dietetyczna Magdalena Węgrzyn”, NIP: 6831956307, REGON: 122540383. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: m.wegrzyn@zdrowiejjemy.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentujemy a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

 

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych jest przechowywana w formie elektronicznej zgromadzonej przede wszystkim na wynajętym od UTRITION SP. Z O. O. i zabezpieczonym serwerze, Asystto – Handlosfera.pl, serwerSMS.pl, Netmark, a także w ograniczonym zakresie na komputerach biurowych (stacjach roboczych) podłączonych do sieci lokalnej, zewnętrznych dyskach, oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Nami przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej gromadzonej i zabezpieczonej w siedzibie.

 

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za np.: obsługę informatyczną czy obsługę księgową lub świadczącym usługi dostarczania aplikacji lub ich funkcjonalności – UTRITION SP. Z O. O., Asysto, serwerSMS.pl, Netmark.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji. Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego), które przetwarzają dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia i regulaminów usług.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania, a także w określonych przypadkach prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Zależy nam na tym, aby realizowanie Państwa praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak, jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić. 

Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter, listy mailingowe), w każdej chwili można z niej zrezygnować. Inne umowy można wypowiedzieć na zasadach określonych w przepisach prawa lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

 

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych
w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron, zbiera przy pomocy plików cookie: adres, typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik.

Wszelkie pozyskane dane osobowe, w tym związane aktywnościami na stronach prowadzonych przez nas serwisów gromadzimy zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawierają ponadto regulaminy poszczególnych stron internetowych, które prowadzimy. 

 

Dane subskrybentów newslettera   

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentów newslettera oraz tematycznych list mailingowych w celu wysyłania zamówionych informacji, co jest to niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu udostępnienia Państwu mailingu.

W naszych mailingach śledzimy liczbę kliknięć w linki w celach analitycznych, przy czym czynimy to zbiorczo, natomiast nie sprawdzamy, kto otwiera dane linki.  W przypadku newslettera odnotowujemy natomiast ładowanie dostępnych w nim obrazków, żeby uzyskać orientacyjną wiedzę ile osób zapoznaje się z jego treścią. Co warte podkreślenia analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji listy, klikając w link rezygnacji umieszczony w stopce wiadomości email wysyłanej w ramach mailingu. Znajdziesz tam również link, dzięki któremu możesz całkowicie zrezygnować z otrzymywania od nas mailingów.

 

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dedykowanych aplikacji, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca naszej działalności z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

 

Dane osób komunikujących się przez portale społecznościowe

Facebook, Instagram i Linkedin (dalej Portale społecznościowe) są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez portale społecznościowe (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz portalu społecznościowego. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

Twoich interakcji z nami na portalach społecznościowych co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na portalu społecznościowym, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp portal społecznościowy jako administrator portalu.

Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności, zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

 

Pliki cookies

 

 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies tzw. ciasteczek, które są niewielkimi plikami zapisywanymi na Państwa urządzeniach mobilnych lub komputerach, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej. 
 2. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki sesyjne, które przechowywane przez okres przeglądania strony internetowej, a także pliki stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas, po którym zostanie usunięty).
 3. Pliki cookies nie gromadzą Państwa danych osobowych, a wykorzystujemy je w celach analitycznych i statystycznych. Zgromadzone pliki służą nam ulepszaniu strony pod kątem intuicyjności oraz pomagają nam dokonać oceny zainteresowania naszymi treściami, a także dostosowywaniu się do Twoich potrzeb, w tym rozpoznawaniu Twojego urządzenia, poznawaniu Twoich preferencji oraz pozyskiwaniu informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na naszej stronie internetowej.
 4. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej modyfikując zgody w zakresie plików cookies. W tym celu możesz w każdym czasie, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).
 5. Ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.
 6. Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:
 1. Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 4. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 1. Dbając o ochronę przetwarzania danych stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dodatkowo dostępu do danych udzielamy jedynie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności. 

Dane kontaktowe